>
快捷搜索:

春秋时期卫宣公夫人宣姜简介,卫宣公姜

- 编辑:www.4858.com美高梅 -

春秋时期卫宣公夫人宣姜简介,卫宣公姜

《列女传》姬恶姜2018-07-14 19:34列女传点击量:153

www.4858.com美高梅 1春秋东周人物

春秋商朝人物

《列女传》卫穆公姜

工作:齐国公主、卫宣公妻子

中文名:宣姜

卫宣公爱妻者,齐小白之女,姬纠之内人也。初,宣公内人夷姜生急子,感到皇太子,又娶于齐,曰卫宣公爱妻,生寿及朔。夷姜既死,卫宣公爱妻欲立寿,乃与寿弟朔谋构急子。公使急子之齐,卫国妻子乃阴使力士待之界上而杀之,曰:“有四马白旄至者,供给杀之。”寿闻之,以告世子曰:“太子其避之。”急子曰:“不可。夫弃父之命,则恶用子也!”寿度皇储必行,乃与世子饮,夺之旄而行,盗杀之。急子醒,求旄不得,遽往追之,寿已死矣。急子痛寿为己死,乃谓盗曰:“所欲杀者乃笔者也,此何罪,请杀笔者。”盗又杀之。二子既死,朔遂立为皇世子,宣公薨,朔立是为惠公,竟终无后,乱及五世,至戴公而后宁。诗云:“乃如之人,德音无良。”此之谓也。

与前夫之子:公子寿、公子朔

国籍:齐国、卫国

颂曰:

与后夫之子:齐子、公孙申、卫襄公

民族:中原族

卫之卫国妻子,谋危世子,欲立子寿,阴设力士,寿乃俱死,卫果危险,五世不宁,乱由姜起。

幼女:御说妻子、许穆公夫人

出生地:齐国

卫宣公老婆人物毕生

专门的职业:齐国公主、卫宣公爱妻

姬州吁本来为皇皇太子公子伋娶内人,把齐国公主迎娶到郑国。卫穆公见卫宣公内人是个美女,就趁急子出使吴国的火候,自个儿把卫国爱妻娶为温馨的老婆,之后卫国爱妻生下公子寿、公子朔四个外甥。公子朔欲夺世子之位,便诬陷太子伋阴谋不轨。宣公想废黜皇太子伋,立公子寿为太子,于是派皇帝之庶子伋出使明清,派人冒充盗贼在中途杀了他。

父亲:齐僖公

齐国公主让长子公子寿密告世子伋,劝他逃出海外。世子伋回绝了,公子寿只幸亏北宫伋船上请他吃酒,他想代替世子伋受死。他持白旄到了吴国边境莘地。盗贼见到白旄认为她正是世子伋,于是杀了公子寿。世子伋醒了,见到一看大哥的尸体,大哭:“所当杀乃笔者也。”盗贼又杀了皇储伋。

丈夫:卫宣公

宣公多个外甥都死了,只能立公子朔为皇储。次年,宣公薨逝,太子朔即位为姬朔。卫后废公即位后,地位特不牢固。世子伋和公子寿各有党羽,他们时刻想为两位公子报仇,于是赶紧发动政变,赶走了卫共伯,立公子伋之弟黔牟为赵国皇上。后来姬角从北魏搬兵,齐军占有郑国,赶走卫君黔牟,杀掉了叛乱的右公子职和左公子泄,卫平侯再一次出台。 不过鲁国国内两公子的党羽势力依然很强。为了慰问魏国国人和两公子的势力,齐襄公出了一个馊主意,作主把宣姜改嫁公子伋的四弟公子顽,生三子二女:齐子、姬角、卫后庄公、宋桓爱妻、许穆爱妻。

与前夫之子:令郎寿、令郎朔

另姬封正老婆亦称齐国公主,二女非壹人。

与后夫之子:齐子、公孙申、姬郑

齐国公主历史评价

幼女:御说爱妻、许穆公爱妻

刘向:“卫之卫国老婆,谋危皇储,欲立子寿,阴设力士。寿乃俱死,卫果危急,五世不宁,乱由姜起。”

(历史

卫宣公妻子小军献记载

卫宣公妻子人物毕生

《左传》闵公元年至闵公二年

姬赤平本为太子令郎伋娶老婆,把卫国妻子迎娶到宋国。姬衎见齐国公主是个淑女,就趁急子出使明朝的机会,本人把齐国公主娶为本身的老伴,未来卫宣公老婆生下令郎寿、令郎朔多少个外甥。令郎朔欲夺太子之位,便中伤太子伋诡计不轨。宣公想废黜太子伋,立令郎寿为皇世子,因此派太子伋出使西夏,派人作伪响马在中途杀了他。

《史记·卷七十八·姬遫世家第七》

卫宣公老婆让宗子令郎寿告密太子伋,劝她逃出国内。太子伋拒却了,令郎寿只辛亏东宫伋船上请她吃酒,他想代替太子伋受死。他持白旄到了赵国疆域莘地。响马见到白旄以为她就是皇帝之庶子伋,因此杀了令郎寿。皇储伋醒了,见到一看姐夫的遗体,大哭:“所当杀乃笔者也。”响马又杀了皇太子伋。

《列女传·卷之七·孽嬖传》

宣公三个孙子都死了,只可以立令郎朔为太子。次年,宣公薨逝,皇太子朔即位为姬衎。卫平侯即位后,职位至极不牢固。皇太子伋和令郎寿各有羽翼,他们时候想为两位令郎报仇,因此不久发起政变,赶走了姬晋,立令郎伋之弟黔牟为齐国君主。厥后卫昭公从明代搬兵,齐军吞噬齐国,赶走卫君黔牟,杀掉了兵变的右令郎职和左令郎泄,卫出公再次登台。 可是秦国我国两令郎的羽翼权势依然很强。为了犒劳楚国国人和两令郎的权势,齐襄公出了三个馊主意,作主把宣姜再醮令郎伋的兄弟令郎顽,生三子二女:齐子、姬黔、卫昭公、宋桓老婆、许穆爱妻。

另姬秋平内人亦称齐国公主,二女非一个人。

卫国老婆汗青评价

刘向:“卫之卫宣公妻子,谋危世子,欲立子寿,阴设力士。寿乃俱死,卫果危险,五世不宁,乱由姜起。”

宣Jiang Wen献记录

《左传》闵公元年至闵公二年

www.4858.com美高梅,《史记·卷七十一·卫出公世家第七》

《列女传·卷之七·孽嬖传》

上述内容由整合治理公布,部分内容来自互联网,版权归原版的书文者全体,如有入侵您的原创版权请报告,我们将尽快删除相关内容。

本文由历史人物发布,转载请注明来源:春秋时期卫宣公夫人宣姜简介,卫宣公姜